top of page
2017-2018年度小學校際健球比賽

比賽日期: 13-7-2018                               合辦單位: 

比賽時間: 13:00-17:00                                             

比賽地點: 元朗體育會 1/F 謝易初綜合館
                 

 

贊助商:

​​

參賽資料

精英組 - 6 隊

  • ​基督教約教會堅樂第二小學

  • 樂善堂梁銶琚學校

  • 中華基督教基真小學

  • 聖公會基愛小學

  • ​香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校

新秀組 - 6 隊

  • ​基督教約教會堅樂第二小學

  • 樂善堂梁銶琚學校

  • 中華基督教基真小學

  • 聖公會基愛小學

  • ​香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校

bottom of page